English
当前位置:首页 > 利来国际娱乐在线注册 > 利来国际娱乐在线注册

RGB调色灯

产品简介:
产品详情:

输入:AC110-240V 50HZ 内置模块,灯光可以变幻出几百种颜色,可用于营造不同的场景的气氛。


号: D - D Q 0 1
工作电压:
AC110-240V
工作频率:
5 0 H Z
率 :
M A X . 8 w
源 :
S M D 3 0 1 4 / 3 5 2 8
调光调色方式:
P W M + R F
显色指数:
> 7 5 R a
工作环境:
-20℃~+60℃
储存温度:
- 4 0℃~+ 8 5℃
产品尺寸:
1 0 5 * 1 2 5 m m